Taskforce Sport en Bewegen 50+

Omschrijving

Een Lokale Taskforce Sport en Bewegen 50+ is een gemeentelijke werkgroep/stuurgroep van organisaties die zich inzet voor sport en bewegen voor 50-plussers. De lokale taskforce helpt het sport- en beweegbeleid voor 50-plussers binnen een gemeente beter af te stemmen en te stimuleren.

Doelgroep

Personen van 50 jaar en ouder.

Doel

Het doel is meer 50-plussers stimuleren deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, door meer en betere strategieën en methodieken te ontwikkelen. Specifiek betekent dit:

 • Meer draagvlak tot stand brengen voor activiteiten in het kader van sport en bewegen voor 50-plussers.
 • Meer samenhang aanbrengen tussen (geïsoleerde) activiteiten voor 50-plussers.
 • Meer politiek bewustzijn creëren bij belanghebbenden met betrekking tot het thema ‘vergrijzing’ en sport en bewegen.
 • Communiceren van het bestaand aanbod voor senioren.
 • Indien nodig aanpassen van het bestaand sport- en bewegingsaanbod.
 • Organiseren van nieuw aanbod naar wensen en behoeften van 50-plussers.
 •  
Inhoud

Binnen Taskforce 50+ worden de volgende stappen gezet:

 1. Formeren van een werkgroep/stuurgroep
 2. Inventariserend onderzoek
  Naar de wensen en behoeften van 50-plussers met betrekking tot  sport en bewegen wordt onderzoek verricht. Tevens wordt het huidige sport- en beweegaanbod 50+ in kaart gebracht
 3. Planvorming en planuitvoering
  Het inventariserend onderzoek levert bouwstenen op voor het opstellen van een programmaplan ‘Stimuleren sport- en beweegparticipatie 50-plussers’. In stapt 3 wordt tevens het plan uitgevoerd.
 4. Evaluatie
  In de laatste stap wordt de balans opgemaakt van wat is gerealiseerd en wat dit betekent voor de toekomst van de Taskforce.
   
Looptijd

De looptijd van het project is minimaal 2 jaar.