Training Zorg voor Zelfredzaamheid

Goede zorg helpt mensen te bewegen en zolang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te blijven. Ouderen kunnen tijdens de zorg gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. De training ‘zorg voor zelfredzaamheid’ helpt medewerkers uit de zorg om bewegingsstimulering tijdens de zorg toe te passen met als uitgangspunt het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In die zin is bewegingsgerichte zorg een verrijking van de huidige zorgbenadering!

Voor wie?
De training Zorg voor Zelfredzaamheid is bedoeld voor zorgmedewerkers die ouderen verzorgen. De instelling waar zij werken kiest bewust voor bewegingsstimulering als onderdeel van de zorg.

Doelgroep
Oudere cliënten die één of meerdere keren per dag of enkele malen per week door de thuiszorgmedewerker worden verzorgd. Dit geldt zowel voor cliënten die tijdelijk worden verzorgd, als voor hen die structureel gebruik maken van de zorg.

“Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door het vermogen de gewone dagelijkse handelingen zelf te kunnen verrichten. Bewegen helpt bij het vertragen van het verouderingsproces. In beweging blijven vermindert tevens de kans op vallen. In 2010 zijn in Nederland bijna 2000 ouderen (leeftijd 70+) overleden als gevolg van een val, dit is 89% van alle sterfgevallen als gevolg van een val” (CBS 2012).

Inhoud
Het doel is dat alle zorgmedewerkers bewegingsstimulering tijdens de zorg nastreven. Er komen meerdere medewerkers bij een bewoner of cliënt, waarbij de doelstelling is dat zij allemaal aan hetzelfde doel meewerken, namelijk grotere zelfredzaamheid bewerkstelligen. De training zorg voor zelfredzaamheid geeft deze medewerkers handvatten om tijdens de zorg aandacht te besteden aan bewegingsstimulering om zo de cliënt te helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.

Programmaopzet
De training bestaat uit twee bijeenkomsten en een huiswerkopdracht waarin theorie en praktijk gecombineerd worden.

Bijeenkomst 1
In het theoretische gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Belang van bewegen: bewegen als middel voor lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Blijven bewegen is voorwaarde om zelfstandig en zelfredzaam te blijven.
• Conditievariabelen: voorkomen van verlies van spierkracht en uithoudingsvermogen zijn belangrijke voorwaarden om gezond ouder te worden.
• Valrisico factoren: oorzaken van een val, intrinsieke en extrinsieke factoren.
In het praktijkgedeelte gaat het om het aanleren van vaardigheden die zorgmedewerkers kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Deze vaardigheden zijn gebaseerd op de theorie die behandeld is en worden spelenderwijs geoefend tijdens de verzorging.
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden eenvoudig gecombineerd met extra oefeningen.

Aanknopingspunten
Na het oefenen wordt een aantal aanknopingspunten en tips besproken die als basis dienen voor de dagelijkse praktijk en voor de huiswerkopdracht.

Huiswerkopdracht
Na de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht mee naar huis. Iedere deelnemer gaat aan de slag met de aanknopingspunten in een zelf te kiezen situatie uit de eigen praktijk (casus).

Bijeenkomst 2
Gedurende deze bijeenkomst worden alle casussen besproken. De praktijksituaties worden geschetst en er wordt gedeeld wat er met de tips gedaan is.

• Hoe heb je het aangepakt?
• Welke aanknopingspunten hebben gewerkt?
• Welke tips wil je doorgeven aan je collega’s?

Onderling worden ervaringen uitgewisseld, de deelnemers bevragen en adviseren elkaar (intervisie). De docent begeleidt de intervisie, waarbij aandacht is voor ieders inbreng. Alle aanknopingspunten en tips worden belicht en gedeeld. Welke zijn het meest bruikbaar en kunnen er nieuwe aan worden toegevoegd? Aan het eind van de tweede bijeenkomst wordt de training kort geëvalueerd.

Praktische informatie
Locatie: in-company binnen 1 organisatie
Benodigdheden: oefenruimte/recreatiezaal, tafels en stoelen
Deelnemers: maximaal 12 deelnemers
Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur
Kosten: € 750,- (excl. BTW)
 

Contactpersoon
Ina van der Sar
T 0174-244940
E ivandersar@sportzh.nl